היסטוריה
האסלאם
מונותאיזם - דינורה ברנדויין - חט"ב קרית גנים
מושגי יסוד
יהודה והעולם ההלניסטי