מלכים
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי

שלמה המלך ומלכת שבא

שלמה המלך והדבורה

משפט שלמה
שלמה המלך ומלכת שבא

'מלכים ב

'פרק יז

'פרק יט

'פרק כ

'פרק כא