'שמואל ב
.בדפים אלו עבודות שונות בנושאים הנלמדים בבית הספר היסודי

'פרק ז' - דוד רוצה לבנות בית לה

דוד ויונתן
דוד מנגן בנבל